17 de septiembre de 2017

En o mío país

Foto: Chuan Chusé Bielsa

En o mío país

En o mío país
tot alienta entalto.

En o mío país
regna la reina
de l'amor.

En o mío país
tot ye un danze
en libertá.

Toz os sers i son libres
e no son martiriziatos.

E si belún fa mal,
s'achenulla l'alma
e demanda perdón.

A fiesta nazional
ye, en o mío país,
reverenziar a vida,
no añader más daños
ni dolors a la esistenzia.

Tot reza
en o mío país.

¡Cuánto aimo
ista alta tierra!

En o mío país
bi ha exerzitos
invenzibles: sólo
bi ha, a la fin,
una fuerza.

En o mío país, os paisaches viellos
son veneratos como eglesias
e as casas son santuarios
con finestras ubiertas
enta estrelas de silenzio.

A lengua ofizial,
en o mío país,
ye a lengua viella
d'o corazón,
umilde, tota feita
ta fablar con o infinito.

A mía alma acubillo
dentro d'istas buegas;
ye a mía fortaleza.

Aquí bi ha orazions
cuan dentra la tristeza
e sólo bi ha puesto
ta un goyo que puya
dende una fuen eterna.

Viene a nuei
e m'aduermo deseyando que o buen Dios
perén eslicha lo millor ta la mía tierra
e que bendiga a la mía reina
de l'amor, e cuan despierto
grazias doi
por amanexer en ista luz.

No tiengo querenzia
difuera d'ista inmensa
alba,
que cada inte seiga
un altar ta onrar-te,
patria,
que perén Dios t'alze
en os suyos uellos.

© Chuan Chusé Bielsa