17 de junio de 2013

A casa silenziosa

A casa silenziosa

En iste mundo, beyer sólo lo Camín. As glarimas han formato ríos interiors. Beyer sólo lo Camín. A cansera ha feito tristes toz os sols. ¿Por qué asperar que a tristura bel día no siga trista? O mundo ha perdito os paisaches más bonicos. Anque queda, encara, la ruleta d'os diners chirando e chirando días e nueis en a feria más pobra, fincata en o polbo. Pero ixo ya rosiga toz os goyos. Tan sólo una orazión sin de fin aspera en una casa silenziosa; ye lo unico que ofrexen as mans de l'asperanza. Porque ya o tiempo e os paisaches e os amors han dito adiós.

Yo busco una casa en a fin d'os días. Güella os paisaches muertos. Güella las asperanzas bofas. Güella las telebisions. Siente as parolas que o poder quiere que se digan. As parolas biellas son en o mazelo, o cuitiello en a gola. En ellas abitaban os paisaches más bonicos de l'alma. Pero los poderosos han declarato a guerra a tot lo que en o mundo ye belleza infinita.

Tota luz en tota cosa fabla en poesía e canta e conta u plora. Bel poeta güella a un azul de zielo u a bel lusco pintaire, u siente a os ultimos paxaros libres, u siente as ultimas parolas libres... e beye que a poesía en iste mundo se'n ye indo con a libertá.

Bel poeta siente a lengua de l'alma, cómo a bonico ba morindo. Una parola de luz e dimpués una altra, ban marchando enta l'olbido, enrunatas por as parolas fieras d'o poder, chelatas parolas d'o poder formando en pretas filas d'exerzito, con sabor a anguniosa e berdadera muerte. Beigo cómo los poderosos con as suyas parolas fan escarnio d'as parolas más bonicas, se'n burlan como diaples, mataires d'o dibino esprito d'ista tierra e d'a belleza.

En iste mundo, beyer sólo lo Camín. Si ya no quedan en l'alba reflexos e brilos d'os zielos más altos, si os paisaches ya han perdito a inozenzia de dios, tot ye un siñal que apunta enta la fin. Beyer sólo lo Camín. Buscar tan sólo una casa do tot siga un silenzio d'orazión, cuan ya en o esterior tot se ye tornato un chigán paisache poblato por enrunas. Sólo a inozenzia d'os poetas beye con güellos silenziosamén claros.

Cuan a casa d'iste mundo ya no ye que piedra de tronadas que no aturan, riadas más que furas que tot afogan e escatumban, inzendios que tot creman con as suyas mortals unglas, tierratremos que tot escachan e afundan, rebolbinos que tot sucan, guambras e boiras foscas que tot lo tornan nublo, sequeros que tot ixucan, cal buscar una casa bien adentro de nusaltros mesmos, cal buscar una casa que siga capiella u templo, cal bantar un altar en a calma más profunda, cal orar con parolas biellas que o poder no aya tacato con o suyo infierno, cal callar e pasar as oras ascuitando los mensaches d'o silenzio.

Beyer sólo lo Camín. Dimpués de que tot ya siga muerto, una casa d'eternidá abitaremos en os espazios buedos, ella será la nuestra nau enta lexanas estrelas que amoroseen mundos en paz, enta planetas zanzers que nunca la maldá e l'angluzia e os diners e a fuerza tornen en a más fiera miseria, enta paisaches que acullan una contemplazión sagrata, corazons e güellos e orellas e sentitos ascuitando aires e auguas e tierras e zielos d'a más altisma infanzia. Ixe uniberso será la nuestra casa, cuan ya no quede cosa de toz os mundos biellos, cuan ya os paisaches e as parolas e as chens que aimemos formen parti d'una cutiana orazión nuestra, renaxendo.

Chuan Chusé Bielsa