30 de junio de 2013

Como los güellos de l'aragonés

Como los güellos de l'aragonés

Muller, os tuyos güellos son
como los güellos de l'aragonés:
feitos ta beyer
as bellezas d'o paradiso.

Amor mío, a tuya piel ye como l'aire
que amorosea la cara
cuan o sol ba besando a bonico
_cuan ya se'n ye indo_
espigas granatas, casetas doratas
e labios royos d'ababols;
parolas d'amors ba dizindo.

Muller, o perfumo d'a tuya boz
son as flors azulencas d'o espligo,
u ye un libro de poemas leyito
que fabla e canta cuan seguimos
un camín encantato, olbidato,
a o costato de campos
do dios cuna trigos.

Amor mío, yes tan bonica
como l'augua d'os ríos
d'a paz, luminaria d'o zielo
que baxa dende altizo manantío
en frescas zaicas de consuelo
ta las nuestras añadas
en esilio.

Alma aimata,
te beyé e ya soi eterno
enamorato d'infinitos
campos-labios.
Una parola tuya e bailo
por os camins más politos
d'o corazón; un berso tuyo leigo
escrito en a inozenzia
e tornan os amors perditos.

Amor mío, tu yes a poesía mesma,
plebia de goyos, olbido
de tristezas, chisla d'edén
yes en a Tierra. Amor mío,
en a más preziosa lengua,
en lengua aragonesa,
canto güe a o más bonico
esprito, a o más polito
ser d'o paradiso.

Chuan Chusé Bielsa