17 de enero de 2017

A mirada

As ondas
Foto: Raquel Jiménez

Yo sólo vivo t'aimar-te

Amor, me foi esclau
d'os tuyos uellos.

No deixaré
a mirada en altros puestos,

a tuya cara
ye tot o mío paisache.

Vida, tot
defuera de l'amor

ya ye perdito,
yo sólo aliento aires

d'o tuyo cielo altizo.
Si me tresbatié en a solenca

uambra d'o planeta más luenyano,
si estié fillo

d'o enganyo,
me foi esclau

d'a tuya voz.
Agora te contemplo en plenitù

e siento los traquitos
d'o tuyo corazón,

asinas soi e miro
lo que miras e yes tu.

E te uello
en as estrelas d'o infinito

e me ficas en os didos
aniellos de luz,

e t'aguaito en mars d'azul
sin altras mars:

ondas vivas e danzants
me trayen a tuya choventù.

Amor, te uellaré
e te uellaré

e ya sólo sabré
uellar-te,

seré mirada,
infinitù,

vendrás
a buscar-me,

tot de yo
s'amortará, naixeré en tu:

yo sólo vivo t'aimar-te.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar