16 de marzo de 2018

¡Batiaguas, te doi as grazias! (haiku)

De sopetón
caye piedra. ¡Batiaguas,
te doi as grazias!

Chuan Chusé Bielsa