9 de noviembre de 2020

PAROLA DE L'AMOR

PAROLA DE L'AMOR

Remató lo tiempo
d'as nazionalidaz escluyens,
d'as relichions escluyens,
d'os credos escluyens,
d'a fuerza por a fuerza.

Tot ixo remató.

Remanerán as fablas e culturas
e a suya promozión sinzera,
remanerán paisaches puros
e sers t'aimar,
remanerá la espiritualidá onesta
como a más gran
manifestazión d'o esprito umano.

Adoraz a Dios dillá
d'os templos partidarios,
Dios ye uno
e ye lo más polito,
Dios ye poderoso,
Dios cosa ha que veyer
con a guerra e con l'absurdo
de totas as angluzias vuestras,
cosa ha que veyer
con cutiellos e con armas,
con odios, seutarismos.

Cal buscar a Dios en soledá,
en cada corazón naxe o suyo regno
e dillá d'ixe silenzio
de comunión intima no cal ya buscar-lo
en dengún puesto,
no lo busquez defuera de vusatros,
porque astí nunca no bi ye.

Remató lo tiempo d'a violenzia
de pueblo cuentra pueblo,
de dioses vuedos cuentra dioses vuedos,
partidarios d'idolas cuentra
partidarios d'idolas.

No, que no bi aya más
falsas relichions que deseyen
imposar-se sobre atras,
nazions que deseyen
ser grans destruyindo
atras nazions,
no bi ha lenguas ni culturas
merexedoras de medrar
minchando-se-ne d'atras.

Ya remató tot ixo, o mundo
ya no adempribia os vuestros
satanicos chuegos,
Dios ya no adempribia
tanta sangre tacata de dolor,
tanta manca de compasión e luminaria.

Una nueva era empezipia,
e solo sin buegas ista tierra
tien a suya libertá e l'asperanza,
l'amor ye uno
e uno ye Dios,

una oportunidá tenez
ta no veyer un planeta de zenisa,
no clamez con divisions
a guerras e destrozas que acotolen tot.

güellaz, güellaz entalto
e dentro de vusatros
e fez d'a inozenzia o vuestro credo,
solo en cada corazón abita la verdá
e defuera d'el
tot se trafuca e s'enverena,
dentraz, dentraz en ixe templo
unico que ye a vuestra alma

solitaria,

astí Dios vos trova
e soz ninos renovatos
chugando en chardins suyos.

En a suya casa buena,
iluminata d'inozenzia,
dentraz, dentraz
con a parola de l'amor.

© Chuan Chusé Bielsa