6 de junio de 2021

POR AMOR, poema d'o libro inedito "Inozenzia"

Por amor
Foto: Chuan Chusé Bielsa

POR AMOR

Por amor
uno aima lo imposible.

Por amor
no importa guaire a feredá.

Por amor
devantamos o corazón a o zielo,

en nusatros tot aima
e sospira o peito.

Bocha las suyas alas
por amor

l'au derrotata
e devanta o vuelo,

a distanzia ye una estrela
que nos clama.

Por amor
viachamos en o viento

sobre as olas emboiratas
por tronadas,

en Dios somos viachers
ubiertos a miraglos,

dexando-nos levar
sin más deseyos,

somos a canta
libre d'a mar.

Por amor
somos ya o suenio

que soniamos,
a verdá que aimamos,

güellos eternos
besatos.

Por amor
somos a isla que buscamos,

a vida ye una placha
ta o valién en l'ozeano,

somos naufragos
que Dios reculle con as manos.

Por amor replecamos
que o uno ye estato retrobato,

a mirada
contempla o zielo más alto,

sentimos a parola
por a que tot estió creyato,

un chardín
nos aspera con os suyos fruitos,

e astí en o zentro,
a o costato,

l'árbol d'a vida.

© Chuan Chusé Bielsa