2 de junio de 2021

TROBAR-TE EN IBIERNO

Nieu en o chardín
Foto: Chuan Chusé Bielsa

TROBAR-TE EN IBIERNO

En ibierno he trobato
lo camín que a tu me'n leva.

Ye o mío deseyo
contemplar-te dica que muera
e en tu viva.

En ibierno fabla o paisache
con parolas más claretas,
he apreso a ascuitar-las dimpués
de tornar-me árbol solenco.
En ibierno leigo con atros güellos
os libros que leyeba;
i amanexen as cullitas.

A la fin, cadaguno replega
os fruitos sembratos.
Yo solo t'aimo,
ixo aprendié en a vida.

Asinas,
iste camín sigo, enamorato,
o tuyo oro,
e no en trigaré un atro.
Camín d'a eternidá en o tuyo rostro.

Cuan marcho por os campos
que navesé de nino,
cada día ye un adiós de lusco royo
e un alba nueva que me clama.

T'aimo, ye iste o mío destín,
e anque pasasen milenta añadas
bendizirba la mía estrela.
Trobé a la fin
o tuyo amor
cuan ya la vida parexe que remata,
dimpués de tanto rechirar
e ya sin ilusions,
vivindo en a cansera e ya sin primavera
una güellada tuya
me trobó.

© Chuan Chusé Bielsa