17 de junio de 2020

NAXER A L'AMOR

Boiras, mon, oliveras
Foto: Chuan Chusé Bielsa

NAXER A L'AMOR

Que a mía vida
seiga un poema
ta puyar a tu.

¿E qué bi escribiré?

Un poema s'escribe
t'aguaitar-te.

Un poema
ye un corazón
que esiste t'aimar-te.

E qué plantaremos
en o poema sino luz
e perfumes d'amors
e paisaches.

En iste poema
bi ha simiens de boiras
chugando con azuls,
plata d'oliveras,
almendreras
con estrelas blancas,
camins d'oro
a la tardada.

Un poema
ye un vaso d'infinito
de cara
a una augua viva.

Poema:
debuxo d'un nino
feito en zielos.

Toz os míos poemas,
amor mío,
que seigan rezos
e ofrendas,
aquí ofrexco,
por exemplo,
campos d'ababols,
agora están ya pansos,
pero paradisos devantón
ista primavera.

Millor,
en un poema,
abrazar-te,
tresbatir-se
en tu
e escribir lo que tu quieras.

En un poema verdadero
escribimos parolas,
pero parolas
que vuelan en l'airera,
parolas escritas
e pronunziatas cara o zielo,
ta que seigan esprito
e palomas libres
en os tuyos azuls.

Un poema s'escribe
ta vivir en plenitú,
ta trobar os tuyos vieros,
ta veyer o tuyo rostro
e retornar a casa.

Ye o poema
nau que te cusira
e busca os tuyos güellos,
cada verso ye o guaita
que dende a mar
aspera l'alba
ta veyer a tuya placha,

as parolas son recuerdos
que t'aiman e t'asperan,
orazions
en o silenzio.

En o poema,
zanzero uno se siembra
en o tuyo corazón.

© Chuan Chusé Bielsa