20 de junio de 2020

SEMPER APUD TE, REGINA, poema-orazión en aragonés

Campos d'a primavera
Foto: Chuan Chusé Bielsa

SEMPER APUD TE, REGINA

Perén con tu,
Reina,

con o tuyo corazón
e as tuyas mans orando,

perén nusatros adorando
o tuyo amor,

con tu, no bi ha dolors,
Virchen gloriosa,

tot ye luminaria
e no bi ha más guambras,

aquí, como plevida,
dende o zielo canzions

plegan a nusatros
e quedamos escoscatos,

Reina, viene
e Tu nos guidas

por o camín más santo,
con Tu nos n'imos ta salvar-nos,

viene, e seremos goyosos
veyendo a tuya cara,

viene, e asinas naxeremos
d'a tuya fuen en Cristo aimato,

inmaculata rosa,
inmaculata augua,

Cristo de tu naxió
en o chardín más alto,

aquí te damos grazias
por ser Mai chenerosa,

Mai que perdona
a os suyos ninos,

Mai amorosa, perén
a nuestra Mai,

en o Fillo,
en o Esprito,
en o Pai,

Amén.

© Chuan Chusé Bielsa


- Versión en latín simplificato (interlingua):

SEMPER APUD TE, REGINA

Semper apud te,
Regina,

con tu corde
e tu manos que ora,

semper nos adora
tu alte amores,

con te, nos non ha dolores,
Virgine gloriose,

e toto es lumine
e non il ha plus umbras,

hic, como pluvia,
ab le celo cantiones

veni a nos
e nos es pur e inamorate,

Regina, veni
e tu nos guida

per tu camminos sancte,
con te nos vade e es salvate,

veni, e assi nos es felice
reguardante tu facie,

veni, e assi nos nasce
de tu fonte in Christo amate,

immaculate rosa,
immaculate aqua,

Christo de te es nate
in le jardin plus alte,

nos hic te da gratias
pro ser Mater generose,

Mater dulcissime,
Mater amorose,

Mater noster
pro semper

in le Filio,
in le Spirito,
in Pater eterne.

Amen.

© Chuan Chusé Bielsa