24 de enero de 2021

AMOR NUEITURNO

AMOR DE NUEI

aimada

en iste disierto
que sin os tuyos güellos
nunca no remata

agafa-me d'a man
e guida-me
por as dunas d'o misterio

en a buega d'a nuei
m'asiento zegalloso
e astí aspero

ubierta ixa cleta de lo eterno

agafa-me d'o brazo
e por os universos
leva-me volando

se'n irá la soledá

ya descubrié en a vida
que tot esfuerzo feito
esterlo e pordemás
ye sin de tu

un siñalín de deseyos
ya alueña d'os chardins

en os ibiernos
d'a escureldá s'ubrirá a luz
e que yo veiga
paisaches que acubillas

nos n'iremos
ent'albas de quietú

yo ya lo fazié tot
e tot estió zenisa

alumbra amor a purna
d'a tuya infinitú

aunitos en a vida
e por a plena luna
puyemos en a tuca
d'os brolladors de luz

aimada viene tu
en iste leito e muda
o mundo con un beso

con a inozenzia pura
d'a tuya choventú

en ista casa escura
me cal ixa virtú
ta ubrir os güellos

en ixe amor yo tiengo
ninetas e parolas
que me curan

ye tardi
e ya no puedo
vivir con más tristuras

© Chuan Chusé Bielsa