14 de enero de 2021

REGALA (dimpués d'a plegata de Filomena)

Terrau con nieu (borrasca Filomena)
Foto: Chuan Chusé Bielsa

REGALA

soledá d'a mía cambra...

siento l'augua
cayer sobre as fazeras
dende os rafes

regala

encara nieu en os puestos
do no han pasato as maquinas
u no aventón sal

os parques blancos
brilan con sol

más luen
os paisaches salvaches
articos solitarios

güe tampoco
no podré marchar cara la casa
mía d'os yermos

grandizo ye estato lo nevasco
e a nieu imple encara
mesmo con cuñestras
camins faxas ripazos

anque regala
fredo fa

asinas que remano
en a cambra solitaria
pensando en as tres gatas
que m'aguaitan cada día dende luen
e s'adevantan ta trobar-me en o camín
e s'estirazean largas de goyo
revulcando-se
deván de yo en o polvo

en a galería viella e verda
do viven
a o canto d'a caseta
no sé si a gatera d'a puerta
remanerá bozata por a nieu

no sé si dimpués de cinco diyas ya
sin poder yo acudir-bi
tot bi estará más u menos bien

me las imachino
abonico esplorando
montesinas cazatiando
por o gran yermo blanco

sobrevivindo

no sé si o laurelero
con bellas brancas ya malencas
abrá resistito

no sé si a canal
que ya estió crepazata e foratata
en o verano por a piedra
no s'abrá cayito
por o peso ta tierra

no sé si o tellau
no sé si os grans pinos
no sé si os árbols d'o paradiso...

aquí en a cambra mía solenca
pienso en ixo

tanemientres
r
e
g
a
l
a
...

© Chuan Chusé Bielsa