20 de enero de 2021

LLINGUA D'ASTURIES, poema-omenache a Asturies, a la suya llingua e a os poetas d'o Surdimientu

Siñal d'Asturies
Foto: www.all-free-download.com

LLINGUA D'ASTURIES

pasé más d'un mes
prebando d'amillorar
o mío alemán

seguindo a Hermann Hesse
por camins e orizons
azulencos d'o Ticino

sin aturar consultando
un chiquet dizionario

as parolas parexeban tan allenas
yeran sons sin nineza
ta yo
luen d'as mías lenguas romanicas

tanto que me cuacaban as contemplativas
prosas de Hesse
en bellas (modelicas) traduzions...

abonico
iba perdendo intrés
lo dexé estar
tot en confusión

agafé en cuenta
vieyes revistes lliteraries
bel diccionariu
que asperaban
en a mía aimata biblioteca

bels llibros de poemes
n'asturianu

ta continar aprendendo
e ser feliz

por qué siempre nos n'imos
a buscar tresoros en lueñanas plachas...

de sopetón amanexió
a nineza oblidata
tot viachó a paisaches
de milenta colors
(mesmo nunca columbratas)

luscos e aires t'ánchels
sobre verdes u en a mar

bi eba páxaros lluminosos
estrelas coloriatas
dimpués altos suaños
dimpués albas

como goyos crexeban
en xardinos
as ilusions d'un nino

marchó de raso a cansera

yeran verdas as planas e costeras
bi eba azuls
e machicas endrezeras
lugarons de cuentu e vieyes piedres
minas e minaires
d'o carbón como mi pai
chens buenas
con a suya llingua insuperable
encara vivindo por miraglo

paya moyada e plevidas con arumes...
recuerdos de vezins que conoxié
en Andorra e que falaben
con a lluz d'a suya tierra

siñora Elena que marchó
e dende Xixón nos escribiba
ya a ultimos d'agorral
ta felizitar-nos o Nadal
e que continó escribindo-nos
dica que marchó d'o mundo
(as zagueras cartas
con letra tremolosa e feble)

o mío tío Baltasar
que plegó dende les tierres
de Llión
con a sospresa
d'os suyos cholus resonando en as carreras
e cola so llingua arrecostines

dexo ixos remeros
e torno a os libros de poemes...

cómo ye posible
escribir versos tan beroyos
(poetes
del Surdimientu
)

en cada verso bi ha
un secreto amagato
(Amor)
plenas les palabres de clarors
e d'Inozenzia

llingua d'a bondá e sin más imperio
que espardir a luminaria
d'a Poesía

llingua virchen e zanzera
nieu
intacata e perén nueva
como neños en as falsas
con os suyos altos xuegos

como fueya ensin seronda
como versos
que uno poderba leyer
infinites vegaes

leyé un poema n'asturianu
a la nuei
antis de chitar-me

dimpués
volé sobre sableres xuntu a mares
sobre praos aldegues xentes e ciudaes
ríos de lluz y cantariegos
vaques llagos nieves

sobre palabres

país d'o paradiso

© Chuan Chusé Bielsa