8 de octubre de 2021

Poema en aragonés: CAMÍN DO CAMINAS

CAMÍN DO CAMINAS

Poderba
aber vivito como una piedra
a o canto
d'o tuyo camín.

Como un árbol
en o tuyo chardín.

Poderba aber muerto
en tu
e luego en tu vivir.

Poderba aber soniato
que con tu viachaba,
feliz.

Poderba
aber cautivato l'ortal
d'a tuya radiz.

Cualsiquier
cosa poderba aber feito,
menos o morir
d'ixa vida mía.

Conoxié ixe infierno
de no estar con tu,
cautivé una luz
que en naxer moriba,
querendo plegar
do tu no esistibas,
querendo ser yo
do tu nunca brilas.

De nuei m'asperabas
e m'espiguardaba
fol por mil batallas;
l'alma ta tu irba
si ta tu volase,
si ya no marchase
enta más mentiras.

Naxió l'alma mía,
no soi que o que quieras:
güerto que cautivas,
árbol que iluminas,
piedra do t'asientas,
camín do caminas,
amor que en tu alienta,
danze que rechita
por ixas altarias.

Día de miraglos, volando as güelladas.

© Chuan Chusé Bielsa