28 de febrero de 2021

D'o libro INOZENZIA: A FLOR D'UDUMBARA

A FLOR D'UDUMBARA

Bel día
nos asentaremos
a o canto d'a mar,
amor.

Sabremos que yera berdá
e no un suenio
a luminaria que como un sol
iluminó lo templo d'os nuestros peitos.

Me güellarás
con o güello de l'alma,
me darás en una unica carizia
o escoscato deseyo
que en Dios plantemos.

Cantarán os paxaros
as cantas que soniemos
en asperanzatos zielos.

Bel día
reculliremos o fruito
de totas aquellas simiens de besos
que sembremos en as nueis
como ninos d'amor.

Bel día
bendrán as olas con recuerdos
a dar-nos o suyo regalo:
os nuestros aniellos.

Te güellaré
con os güellos que besés
dende tan lexos,
atrabesando ozeanos.

Bel día, o lusco
se fará poesía en a mar,
con bersos e bisas de perfumes,
con nusatros caminando
entrelazatos por a placha,
as manos chuntas,
con cuerpos que s'aturan
e s'abrazan,
con miradas ofrendatas
a la bida.

Bel día,
piel chunto a piel,
alma en alma,
daremos grazias por iste amor
que naxió como imposible estrela
e que sembrando a cada inte
en o sulco d'a inozenzia
se ye tornato en un miraglo,
en aunión inmaculata.

T'aimo, e tu m'aimas,
e o brilo d'os güellos
por nusatros fabla;
bi ha amors tan grans
que pasan a bibir en una tierra
que no conoxe a distanzia,
do con luz se forma e creya
o que con fe contempla l'alma;
o corazón ye astí parola que reza,
ye una planta que en Dios naxe,
ye a flor d'Udumbara.

© Chuan Chusé Bielsa