3 de agosto de 2011

Omenache a l'árbol

Azarollera

Azarollera
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Eslicho eslechir

Y eslicho a condizión d'árbol.
Porque mincha luminarias.

¡Qué goyo almorzar transparenzias,
minchar pura luzidez,
zenar luscos de narancha!

Y con tot ixo ir devantando
a verdor y a guambra
y a boira rara
que ye toda cocoroza
do s'amaga la canta
d'os paxaros.

Agora no me vaga,
pero dimpués, en que me'n vaiga,
seré lo que he eslechito:
radiz, trallo, fuella, rama.

Joaquín Araújo
(d'o libro Árbol)
Traduzión libre feita por Chuan Chusé Bielsa