29 de mayo de 2020

O PAÍS D'OS TUYOS GÜELLOS, poema en aragonés

Rosera en o chardín oblidato
Foto: Chuan Chusé Bielsa

O PAÍS D'OS TUYOS GÜELLOS

Que yo te cante,
que escriba versos
ta tu.

Que me'n vaiga
por os camins
güellando-te
en as colors d'o zielo.

Que m'enamore
a cada inte de tu,
que chuntos caminemos
por os campos.

Que viva
en os tuyos agüerros,
ibiernos u veranos,
serán primavera ta yo,
bonica
será la fuella en l'árbol
u esvolaziando en o zierzo
sobre varellas u pueyos
a o canto de paxaros.

Que veiga os tuyos labios
cuan me saluden
ababols u luscos,
que veigan os tuyos güellos
os xutos sasos
d'o mío corazón,
en tu serán
chardins d'inozenzia.

Que tienga yo mans
t'amorosiar a tuya presenzia,
luminaria
ta nombrar-te,
poesía
ta cantar-te,
aire
ta volar con tu,

silenzio.

Que seiga yo fuella e muera
por os disiertos de l'agüerro,

l'airera
me'n levará a o país
d'os tuyos güellos.

© Chuan Chusé Bielsa