7 de octubre de 2020

REMANE CON YO

Perfeuta primavera
Foto de Chuan Chusé Bielsa

REMANE CON YO

Remane con yo, amor,
e nunca no te'n vaigas.

Ya albandonés tot
o que crexe sobre a tierra,
tanta guambra de punchas,
tantas bofas tentazions,
tot ixo que parexe cualcosa e dexa
l'alma crepazata,
plena d'a sapia
de l'orror,
perdita
a tuya nau en plachas
de l'angunia.

Remane con yo
aquí en os altos
si quiers l'alma perén viva,
si quiers l'augua eterna mía
ya sin puzos de Samaria.

Agora bien replecas,
te talló lo corazón
ixa espata d'a mentira,
miraches
dexón vuedos ixos güellos,
tot escuro se fazió,
agora viene con yo
enta fuens de luminarias.

Amor,
viacha entalto como as aus,
seré l'aire d'ixas alas,
soi a tuya enamorada,
perén t'aimo en as altarias,
torna á casa
con precura,
en iste chardín d'o zielo
a paz dura e no se pansa,
con árbols ya sin sequeras
ni tristuras,
con guambras deliziosas, perén tovas,
perén ánchels ibi oran
en maitinos u tardadas
de sols alegres,
veyer yo quiero ta siempre
o goyo en a tuya cara,
amor en ixa güellada.

© Chuan Chusé Bielsa