29 de noviembre de 2015

Camín d'amors

Mon sagrato de Piagordo
Foto:Chuan Chusé Bielsa

camín d'amors

en iste mundo
ye fumo
lo que parex brilar

e no ye amor,
o falso oro e l'orgüello
con priesas se'n ban,

en iste mundo
lo que en añadas debantemos
con egoísmo cosa no ye,

banidá
ye creyer en os camins
que no ban a dengún puesto,

delirio
ye tot lo que se fa
sin amar,

en un más allá
yo creigo, sólo en ixo,
cosa más,

dillá d'istas tristuras
os míos güellos güellarán,
orarán,

si deziz que Dios
ye aire, que no ne b'ha,
allora beyerez

que nos agafa la maldá
e que d'a man nos leba
o dios más ruin,

debantará
la escureldá las suyas idolas
de bardo, s'arreguirá

o tiempo de nusatros
con escarnio, emplindo
unibersos de glarimas,

en o camín falso
tot ye destruyito
e tot lo perdemos:

somos xordos e ziegos,
istas mans se'n ban
sin más carizias,

somos mutos e no tenemos
garras ni piez, os suenios
s'amortan en o fuego,

se'n ba la bida en airaz furo
e son polbo pelletas e cabellos,
os labios ya no son bonicos

e ya no buscan besos,
ixo
ye iste mundo,

a la fin, a soledá
e o frío
d'un eternizo ibierno,

e asinas me'n boi por o biero
estreito d'o infinito,
si deziz

que lo que busco ye biento,
podez dizir-lo,
a un lumero apuesto

lo corazón mío,
si no esistise ixe reino
d'amorosa compasión

allora sólo lo diaple
esistirba, sólo ixo,
sólo un chuego

de dolors que no rematan,
e asinas ya retorno
por o que camín que aima

Chuan Chusé Bielsa Alquézar